Regulamin

  1. INFORMACJE O SKLEPIE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.kuchniamonamour.pl , którego operatorem i właścicielem jest PROWANA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie 22; 05-250 wpis do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207566 numer identyfikacyjny NIP: 524-00-18-143, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN, zwany dalej Prowana.

2. Każdy użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.kuchniamonamour.pl , na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie, w Serwisie prezentowane są aktualne ofertami handlowe, produkty oferowane w sklepie, akcje marketingowe wraz z ich regulaminami, lokalizacja przedsiębiorstwa przepisy kulinarne i inne materiały informacyjno–reklamowe Prowany. Za pośrednictwem Serwisu Prowana świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Prowanę w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową, informacje o nowościach w Serwisie oraz akcjach marketingowych i wydarzeniach.

  1. USŁUGA

1. Aby skorzystać z Serwisu, niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:

- łącze internetowe;

- przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;

- włączona obsługa plików cookies;

- włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);

- system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10 lub wyższy.

Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:

- ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;

- ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

2. Prowana podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Prowany. Prowana niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

3. Prowana zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

4. Prowana nie ponosi odpowiedzialności za:

- zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;

- niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

- trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.

5. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

6. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

7. Prowana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności porad i przepisów kulinarnych. Prowana nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

  1. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. W ramach Serwisu prezentowane są różne treści pochodzące od Prowany. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami, dodatkowo Użytkownik może zamówić Newsletter.

2. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.Prowana.pl:

- wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter;

- zaznaczenie w formularzu sklepu, w którym Użytkownik robi zakupy;

- aktywowanie usługi subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.

  1. REKLAMACJE – SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Newslettera.

2. Reklamacje należy składać do Prowany za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: reklamacje@Prowana.pl lub infolinii czynnej codziennie w godzinach 9:00-16:00 pod nr tel. 22 786 64 20

3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

  1. PRODUKTY – SPRZEDAŻ

1. Po przesłaniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Nie oznacza to przyjęcia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do rozważenia oferty i przyjęcia lub odrzucenia jej z chwilą zaistnienie okoliczności uzasadniających takie działanie na skutek powzięcia informacji przez sprzedającego.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie wysłania do zamawiającego Produktów – wyślemy Ci wiadomość e-mail potwierdzającą wysyłkę Produktów. Jest to moment zawarcia wiążącej dla Zamawiającego i dla nas umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

  1. CENY I WALUTA

1. Ceny produktów widoczne w serwisie www.kuchniamonamour.pl są podane w walucie Polski złoty oraz w wartościach brutto. Koszty wysyłki naliczane są jedynie do zamówienia, które nie przekracza kwoty netto 250 pln lub wysyłka jest poza granicami Polski. Wysokość kosztów wysyłki dla zamówień poniżej 250 pln jest stała i wynosi 12,30 PLN (brutto), zaś dla przesyłek zagranicznych zależy od kraju, do którego wysyłane jest zamówienie.

2. Wraz z wysyłką zamówionych produktów wysłana zostanie faktura Vat.

  1. INFORMACJE DODATKOWE

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Prowana zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

3. Kontakt z Prowaną możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: reklamacje@Prowana.pl oraz infolinii czynnej codziennie w godzinach 9:00-16:00 pod nr tel. 22 786 64 20.