WIĘCEJ SMAKU, WIĘCEJ ZDROWIA, WIĘCEJ MIŁOŚCI
  1. Regulamin konkursu „Święta pełne smaku”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Święta pełne smaku” na profilu Kuchnia mon Amour w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/kuchnia_mon_amour/) i jest zwany dalej: „Konkursem”. Organizatorem Konkursu jest Prowana Sp. z o.o. z siedzibą w Nowy Janków 22 05-250 Radzymin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem K RS 0000207566, numer identyfikacyjny NIP: 524-00-18-143 (dalej Organizator lub Biuro Obsługi Konkursu).

2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do regulaminu dostępny jest na profilu Instagram Kuchnia mon Amour w poście konkursowym, a regulamin dostępny jest na stronie kuchniammonamour.pl

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie kuchniamonamour.pl

4. Informacje o Konkursie będą dostępne na profilu Kuchnia mon Amour w serwisie Instagram https://instagram.com/kuchnia_mon_amour

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 14.12.2020 roku do dnia 21.12.2020 roku, do godziny 23:59.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Inicjatora Konkursu

d) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 2

4. Udział w konkursie polega na:

- zamieszczeniu w trakcie trwania konkursu przez uczestnika na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcia lub video przedstawiającego samodzielnie wykonaną potrawę/danie/napój świąteczny zgodnie z hasłem konkursu „Święta ze smakiem”. Elementem konkursowym jest także opis zamieszczonego materiału konkursowego, w którym uczestnik opisze, czym jest dla niego świąteczny smak.

We wpisie musi zostać otagowany profil Kuchnia mon Amour w serwisie Instagram (@kuchnia_mon_amour) oraz w opisie dodane hasztagi #Konkurs #SwietaZeZmakiem #KuchniaMonAmour Profil użytkownika w serwisie Instagram biorącego udział w konkursie musi mieć status publiczny przynajmniej od momentu dodania zdjęcia do momentu ogłoszenia laureatów.

5. Każda osoba może wziąć udział dowolną ilość razy w konkursie. Jednak ta ilość nie ma wpływu na wybór laureatów. Na jeden adres może być przesłana tylko jedna nagroda, nawet jeżeli zgłoszenia dodane zostały z różnych kont w serwisie Instagram.

6. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które polubiły i obserwują profil Kuchnia mon Amour w serwisie Instagram (@kuchnia_mon_amour) i wskazane jest, aby przed przystąpieniem do niego, dana osoba polubiła wymieniony profil. Jednak brak polubienia profilu nie wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

7. W danej odsłonie Konkursu, każdy Uczestnik może zgłosić wiele Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w okresie trwania Konkursu. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

8. Zakazane jest umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek innych osób bez uzyskania zgody tych osób, a także dzieci, jeżeli jest się opiekunem prawnym dziecka lub nie uzyskało się zgody takowego, a także zdjęć dostępnych w Internecie. W przypadku takiej sytuacji, gdy zostanie ona odkryta, osoba zamieszczające takie zdjęcie nie może zostać laureatem Konkursu.

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacja Regulaminu.

§ 3

NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – Prowana Sp. z O.O.

2. W konkursie przyznanych zostanie 13 nagród. - 3 x nagroda I-ego stopnia – voucher o wartości 150 zł brutto na zakupy w sklepie kuchniamonamour.pl - 10 x nagroda II-ego stopnia – zestaw produktów: 2 x wybrana przez Użytkownika Granola z asortymentu Kuchniamonamour.pl, 1 x Herbata zimowa Magia Świąt 35 g, 1 x Herbata zimowa Pierwsza Gwiazdka 35 g, 1 x Przyprawa do piernika 50 g, 1 x Cynamon mielony 40 g. 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 4. Nagrodzonych zostanie łącznie 13 Uczestników Konkursu.

Nagrodzeni zostaną Uczestnicy, których prace zostaną uznane za najciekawsze i najlepsze. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa na podstawie własnych odczuć i interpretacji.

5. Laureaci zostaną wyłonieni do 3 dni od zakończenia konkursu. Laureaci zostaną opublikowani na stronie kuchniamonamour.pl (oznaczenie nickami z serwisu Instagram), a także zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie następujących danych w wiadomości prywatnej na profilu Kuchnia mon Amour w serwisie Instagram: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, a także numeru telefonu. Nagrody mogą być wysłane wyłącznie na adres zamieszkania na terenie Polski.

7. Warunki przekazania nagród I i II stopnia

a) Nagrody II-ego stopnia zostaną wysłane pocztą do 14 dni od otrzymania danych adresowych od Laureata.

b) Przekazanie nagrody I-ego stopnia odbędzie się w formie przesłania kodu zniżkowego na kwotę 150 zł brutto oraz darmową dostawę w wiadomości mailowej na adres wskazany przez laureata.

- Kod ważny będzie do realizacji w okresie od przekazania do 31.01.2021.

- Kod można wykorzystać na produkty w ofercie sklepu internetowego www.kuchniamonamour.pl;po dodaniu odpowiedniej ilości produktów do koszyka.

- W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość kod rabatowy, posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;

- W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość kod rabatowy, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;

- Bon posiada termin ważności do 31.01.2021. Termin ważności kodu rabatowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności kodu rabatowego, nie można nim dokonywać płatności;

- Organizator nie odpowiada za utracenie lub przekazanie kodu rabatowego osobie trzeciej, w takim przypadku kod rabatowy nie zostanie ponownie przekazany.

8. Brak odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych na wiadomość prywatną z informacją o wygranej, odmowa rozmowy lub odmowa podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do nagrody.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.

10. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 § 3

powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia Nagrody.

2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Prowana Sp. z o.o. z siedzibą w Nowy Janków 22, 05-250 Radzymin.

3. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienie sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na wcześniejsze działania.

5. Uczestnik zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe wyraża zgodę na publikację pracy we wszystkich mediach i kanałach komunikacji Organizatora (np. strona www kuchniamonamour.pl), w tym w mediach społecznościowych (np. profil na Facebooku oraz na Instagramie).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wysłanym przez mnie zgłoszeniu w ramach Konkursu:

1. powstała w związku z wykonaniem zadania konkursowego odpowiedź nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, 2. ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt. 1 powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;

b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do powielania w inny sposób;

c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji e) Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

g) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.