Regulamin kodów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym kuchniamonamour.pl I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym kuchniamonamour.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki) lub w postaci zniżki uprawniającej do darmowej dostawy;

Sprzedawca - PROWANA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie 22; 05-250 wpis do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207566 numer identyfikacyjny NIP: 524-00-18-143, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN, zwany dalej Prowana;

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego kuchniamonamour.pl;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie kuchniamonamour.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep - sklep internetowy kuchniamonamour.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym kuchniamonamour.pl;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym kuchniamonamour.pl.

II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca przekazuje Klientowi Kod rabatowy, w ramach organizowanej promocji.

2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym kuchniamonamour.pl

3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

1. Udostępnienie Kodu rabatowego może nastąpić nastąpić w formie listu elektronicznej:

- wysyłka na adres e-mail Klienta, w wiadomości prywatnej poprzez portale społecznościowe sklepu kuchniamonamour.pl w serwisach Facebook.com, Instagram.com lub innych;

- w formie papierowej poprzez dołączenie listy z kodem do wysyłki zakupowej;

- przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji w dowolnej formie.

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu (na stronie „Koszyk” lub „Kasa”.

4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego lub usunięcie kosztów dostawy, w zależności od wartości użytego kodu. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.

5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie strony.

V. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem kuchniamonamour.pl/kody-rabatowe.

3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 26.05.2021.