Regulamin świadczenia usługi Newslettera

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA KUCHNI MON AMOUR

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

 1. Kuchnia mon Amour - Prowana Sp. z o.o., Nowy Janków 22, 05-250 Radzymin, podmiot świadczący usługę subskrypcji Newslettera oraz administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych;
 2. Formularz – witryna w sieci Internet umożliwiająca Użytkownikowi przekazanie Kuchni mon Amour danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi subskrypcji Newslettera;
 3. Link dezaktywacyjny - łącze (odwołanie) do strony internetowej Kuchni mon Amour otrzymywane w treści każdego Newslettera skierowanego na udostępniony Kuchni mon Amour przez Użytkownika adres e-mail, umożliwiający rezygnację z korzystania przez Użytkownika z Newslettera poprzez „kliknięcie” w to łącze;
 4. Newsletter – zbiór informacji handlowych i marketingowych, dotyczących m.in. promocji i reklam towarów znajdujących się w ofercie Kuchni mon Amour i/lub jej usług, przesyłany przez Kuchnię mon Amour na podany w Formularzu adres e-mail w formie cyklicznego listu elektronicznego;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi subskrypcji Newslettera Kuchni mon Amour;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi subskrypcji Newslettera, zgodnie z Regulaminem, na podstawie wypełnionego Formularza.


§ 2

Świadczenie przez Kuchnię mon Amour usługi subskrypcji Newslettera jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3

 1. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik wypełnia Formularz zgodnie z następującymi zasadami:
  • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza wskazane jako obligatoryjne,
  • dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą,
  • osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza i zamówienie Newslettera jest wyłącznie Użytkownik.
  • Przesłanie wypełnionego Formularza może nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie stosownego checkboxu) oświadczenia dotyczącego akceptacji Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych.


§ 4

Wypełnienie Formularza subskrypcji Newslettera oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej w postaci Newslettera oraz na przetwarzanie przez Kuchnię mon Amour danych osobowych Użytkownika, zgodnie z treścią klauzuli zgody zamieszczonej na stronie internetowej pod Formularzem.

§ 5

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usługi subskrypcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Każdy Newsletter zawiera:
  • Informację o Kuchni mon Amour jako nadawcy listu elektronicznego;
  • Wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera;
  • Informację o możliwości zmiany danych lub rezygnacji z Newslettera wraz z załączonym Linkiem dezaktywacyjnym.
  • Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowana przez Użytkownika.
  • Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w paragrafie 4 Regulaminu, poprzez „kliknięcie” na Link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego listu elektronicznego przesłanego przez Kuchnię mon Amour w ramach świadczenia usługi subskrypcji Newslettera lub w przypadku zarejestrowanego Użytkownika poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie www.kuchniamonamour.pl i zmianę ustawień poprzez odznaczenie wybranej opcji.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prowana Sp. z o.o., Nowy Janków 22, 05-250 Radzymin.
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Prowana Sp z o.o. drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki newslettera.
 4. Dostęp do danych użytkowników mają delegowani pracownicy Prowana Sp. Z o.o. odpowiedzialni za obsługę usługi Newslettera.
 5. Dane osobowe użytkowników służące do wysyłki Newslettera będą przechowywane do dnia rezygnacji z Newslettera lub usunięcia konta na stronie www.kuchniamonamour.pl .
 6. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

 1. 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.kuchniamonamour.pl
 2. 2. Kuchnia mon Amour zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na wskazanej w ust. 1 powyżej stronie internetowej.